Podmínky používání – Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení
 1. Všeobecné podmínky (dále jen “VOP”) upravují práva a povinnosti stran kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, Comp. Id. IČO: 243 17 489, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 196098., e-mail: info@indianridersfest.eu, dále jen “prodávající”, na straně jedné a fyzická nebo právnická osoba, dále jen “kupující”, na straně druhé.
 2. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná zboží nabízené prodávajícím. Spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem mimo rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého zaměstnání. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Uvede-li Kupující ve VOP své identifikační číslo. IČ nebo DIČ, uvede v objednávce své daňové identifikační číslo, popř. Č. ve své objednávce, platí, že je podnikatelem a kupní smlouva se týká jeho podnikání, pokud výslovně neuvedl opak.

 

II. Uzavření kupní smlouvy
 1. Prodávající nabízí k prodeji zboží zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího na adrese https://eshop.indianridersfest.eu.
 2. Kupující objednává zboží
 3. prostřednictvím objednávkové aplikace e-shopu na uvedené internetové adrese výběrem nabízeného zboží a jeho vložením do košíku, seznámením se s informacemi pro spotřebitele (§ 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 občanského zákoníku), seznámením se s obecnými
 4. podmínky a jejich schválení, vyplnění objednávkového formuláře, uvedení svých osobních údajů, potvrzení identifikace objednaného zboží včetně jeho množství, výběr způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky.
 5. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu. Pro účely doručování uvede kupující v objednávkovém formuláři svou pracovní e-mailovou adresu, kterou je oprávněn používat.
 6. Při uzavírání smlouvy prostřednictvím aplikace internetového e-shopu zašle prodávající kupujícímu kupní smlouvu včetně GT jako textový soubor spolu s potvrzením objednávky. V případě, že je kupní smlouva uzavřena telefonicky, bude smlouva včetně GT zaslána e-mailem jako textový soubor na kontaktní e-mail kupujícího, který uvedl při telefonické objednávce.

 

III. Nákupní cena
 1. Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje dodat objednané zboží za kupní cenu uvedenou v objednávce.
 2. Kupující hradí kupní cenu online platbou platební kartou předem prostřednictvím platební brány.
 3. Až do úplného zaplacení a převzetí zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

IV. Dodací podmínky
 1. Prodávající dodá zboží charakteru digitálního obsahu (např. elektronické vstupenky, elektronické poukázky apod.) zasláním unikátního QR kódu obsahujícího data potřebná pro realizaci služeb poskytovaných na základě objednaného digitálního obsahu, a to nejpozději do konkrétního počtu pracovních dnů stanovených pro nabídku zboží ode dne úhrady kupní ceny. Zboží je dodáno po doručení příslušného QR kódu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky prodávajícím informován o tom, že nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) občanského zákoníku) nebo která se týká využití volného času (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku).
 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží materiální povahy na Výstaviště České Budějovice, Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, ve dnech 13. – 16. 6. 2024 v rámci akce “Indian Riders Fest 2024”, kde se kupující zavazuje zboží převzít.
 3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat obal zboží a poté zboží. Podpisem dokladu o převzetí zboží kupující potvrzuje, že převzal zboží bez zjevných vad. Kupující může odmítnout převzetí zásilky, která není v souladu s kupní smlouvou (zásilka je poškozená, neúplná apod.).
 4. Prodávající nepožaduje žádný poplatek za dodání zboží podle čl. 4.2 a čl. 4.3.

 

V. Odpovědnost za vady
 1. Prodávající odpovídá za vady zboží při dodání.
 2. O vadné plnění se jedná zejména v následujících případech: – prodávající poskytne předmět plnění, který nemá stanovené nebo sjednané vlastnosti; – prodávající neoznámí vady, které předmět plnění má, ačkoliv nejsou obvykle vlastní předmětu plnění; – prodávající ujistí věřitele v rozporu se skutečným stavem, že předmět plnění nemá žádné vady, nebo že věc je způsobilá k určitému použití; – prodávající neoprávněně zcizuje cizí věc jako vlastní; nebo – prodávající nepředá předmět koupě ve smluveném množství, jakosti a provedení, a jsou-li množství a provedení smluveny, v množství a provedení vhodném k účelu, který vyplývá ze smlouvy; jinak k účelu obvyklému.
 3. Pokud vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo
 4. na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci;
 5. na odstranění vady opravou věci;
 6. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 7. odstoupit od dohody.
 8. Pokud vadné plnění představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 10. Pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

 

VI. Stížnosti
 1. Kupující má právo oznámit prodávajícímu vady a uplatnit nároky z vad u prodávajícího. Prodávající vytkne zjevné vady (vady v množství nebo druhu zboží) bezprostředně po převzetí zboží e-mailem na adresu. https://eshop.indianridersfest.eu V případě poškození obalu zboží může kupující odmítnout převzetí zásilky a neprodleně o tom informuje prodávajícího. Ostatní vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 2. Současně s uplatněním reklamace nebo bezprostředně po něm je kupující povinen dodat prodávajícímu zboží k vyřízení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak, a to osobním předáním zboží v provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží prodávajícímu. Během přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu zajistí kupující ochranu zboží před poškozením a náhradu případných ztrát.
 3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající kupujícímu písemně, kdy právo uplatnil, spolu s uvedením postupu a lhůty pro vyřízení reklamace.
 4. Prodávající může reklamaci vyřídit v souladu s platnými právními předpisy.

 

VII. Odstoupení od dohody
 1. Kupující, který je spotřebitelem (viz čl. 1.2.), je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů, není-li dále stanoveno jinak. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední zásilky zboží; v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelné opakované dodání zboží, ode dne dodání první zásilky zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího písemně, a to na adrese sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailové adrese. Pro účely odstoupení od smlouvy může kupující použít formulář, který je přílohou těchto GT.
 2. V případě odstoupení od smlouvy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží kupující.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, předá zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Při vrácení dodaného zboží po odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, pokud možno včetně původního obalu.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy podle odstavce 7.1, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit takto přijaté peněžní prostředky dříve, než spotřebitel předá zboží prodávajícímu nebo prokáže, že zboží řádně odeslal v souladu s ustanoveními těchto VOP. Kupující souhlasí s tím, že kupní cena bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla převedena na účet prodávajícího, pokud kupní cenu uhradil bezhotovostním převodem, pokud kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy neuvede jiný bankovní účet pro vrácení kupní ceny. V ostatních případech kupující souhlasí s tím, že kupní cena bude vrácena na základě poštovní poukázky na adresu bydliště nebo sídla kupujícího uvedenou v objednávce. V případě osobního převzetí zboží prodávajícím může prodávající vrátit kupní cenu také v hotovosti a kupující je povinen převzetí hotovosti prodávajícímu potvrdit.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je zboží upraveno na jeho žádost nebo pro jeho osobu a v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

 

VIII. Zvláštní ustanovení pro prodej vstupenek
 1. Tato ustanovení upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji vstupenek na společenské, sportovní nebo kulturní akce (dále jen “akce”) nebo při prodeji jiných výrobků či služeb přímo souvisejících s takovou akcí pořádanou společností. CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, Comp. Id. IČO: 243 17 489, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 196098., e-mail: info@indianridersfest.eu dále jen “prodávající” jako jedna strana a fyzická nebo právnická osoba dále jen “kupující” jako druhá strana.
 2. Vstupenka je dokladem o uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je právo kupujícího zúčastnit se určité akce pořádané prodávajícím.
 3. Prodávající poskytuje vstupenky na akce elektronicky po zakoupení elektronickými prostředky nebo v tištěné podobě prostřednictvím přímého prodeje. Vstupenka může být poskytnuta jako součást balíčku, který kromě vstupenky opravňující k účasti na akci obsahuje další zvláštní práva týkající se akce a jejího tématu. Pokud kupující sdělí prodávajícímu v rámci nákupu vstupenky nebo uplatnění práva na vstup jakékoliv osobní údaje, dává tím souhlas ke zpracování údajů ve smyslu čl. VIII Všeobecných podmínek prodávajícího.
 4. Prodávající neodpovídá za platnost vstupenek zakoupených mimo webové stránky Prodávajícího na adrese https://eshop.indianridersfest.eu , ani za nepříjemnosti spojené s neoprávněným použitím nebo kopírováním vstupenky.
 5. Pokud kupující umožní kopírování/duplikování nebo padělání oficiální vstupenky prodávané prodávajícím, bude přístup na akci IRF umožněn té osobě, která přijde jako první se vstupenkou obsahující jedinečný čárový kód/identifikační číslo vztahující se ke vstupence.
 6. Po zakoupení vstupenky nebo balíčku obsahujícího vstupenku na akci mimo obchodní prostory prodávajícího nemůže kupující od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (do 14 dnů), neboť smlouva uzavřená mezi stranami se týká využití volného času, jehož plnění zajišťuje prodávající v určitém časovém období ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Již zakoupené vstupenky se nevracejí, ale lze je vyměnit nebo převést na nového benificiáře na základě písemné žádosti(info@indianridersfest.eu) kupujícího, a to nejpozději 30 dní před datem konání akce. Za převod letenek z kupujícího na nového příjemce bude účtován malý administrativní poplatek.
 7. Po použití vstupenky ke vstupu na akci je kupující povinen dodržovat pravidla stanovená organizátorem akce. Pořadatel akce je oprávněn nařídit účastníkovi odchod bez nároku na vrácení vstupného, pokud svým jednáním způsobí nebezpečí škody na zdraví a majetku, hrubě poruší pokyny pořadatele, naruší průběh akce nebo jiným jednáním porušuje dobré mravy.
 8. Prodávající si jako pořadatel vyhrazuje právo na změnu a úpravu programu, krátkodobé přesuny jednotlivých částí akce nebo zrušení celé akce. Kupující může uplatnit právo na vrácení vstupného pouze v případě, že je celá akce zrušena. Nejaktuálnější informace o konkrétní akci jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího uvedených na vstupence.
 9. Pokud jde o další práva a povinnosti smluvních stran týkající se prodeje vstupenek, které nejsou výslovně uvedeny v tomto článku, platí ostatní ustanovení těchto VOP.

 

IX. Ochrana osobních údajů
 1. Odesláním objednávky kupující výslovně souhlasí se zpracováním všech osobních údajů, které v objednávce uvedl. Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou použity pro realizaci a plnění smlouvy, včetně jejich poskytnutí třetím osobám, které je nezbytné pro účely dodání zboží a inkasa kupní ceny. Kupující dále souhlasí s použitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, a to zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 1. Mimosoudní řešení sporů
 1. Spory mezi prodávajícím a kupujícím mohou být řešeny mimosoudně. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit na organizaci pro mimosoudní řešení sporů, kterou je například Česká obchodní inspekce, nebo využít platformu ODR pro on-line řešení sporů na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

 

X. Závěrečná ustanovení
 1. Tato GT jsou platná a účinná od 1. září 2023.
 2. Smlouva byla sepsána v českém jazyce a řídí se českým právem.
 3. Kupující potvrzuje, že měl možnost se s těmito VOP před odesláním objednávky podrobně seznámit, že jejich obsahu a všeobecným podmínkám rozumí, že odesláním objednávky objednává zboží a že je těmito VOP po vzniku kupní smlouvy plně vázán.

Příloha: Odstoupení od dohody Formulář IRF24

Praha, 1. září 2023